מדיניות הפרטיות

א.

כללי

מטרת מדיניות פרטיות זו להסביר מהם נוהגי חברת אי.אן.ג'י ספורט טריידינג בע"מ, ח.פ 514672419 (להלן: "החברה") ביחס לפרטיות המבקרים באתר החברה (בהתאמה, "המבקר(ים)" ו-"האתר"), וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר ו/או בכל דרך אחרת על ידי המבקרים ועל ידי מי שהחליט לבצע רכישה באמצעות האתר ("לקוחות"). בשינויים המחויבים, תחול מדיניות הפרטיות גם ביחס לאיסוף מידע המתבצע על ידי החברה באמצעות חתימה של לקוחות בחנויות החברה על "טופס הצטרפות למועדון לקוחות".

1.

צורך מתן שירותים שונים של החברה, לרבות בעת שימוש בשירותי האתר, נאסף על המבקרים והלקוחות מידע. חלק מהמידע מזהה את הלקוחות ואת המבקרים באופן אישי, כלומר בשמם ובכתובתם, מוצרים שרכשו, אמצעי התשלום, כתובת האימייל ששימשו אותם לצורך ביצוע רכישות באתר או לצורך רישום לקבלת עדכונים מהחברה, כתובות IP מהם התבצעה הכניסה לאתר וכיו"ב. זהו המידע שהלקוחות והמבקרים מוסרים ביודעין. חלק מהמידע אינו מזהה את המבקרים והלקוחות אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיהם וחלקו מידע סטטיסטי ומצטבר.

ב.

שימוש במידע, לרבות על ידי צדדים שלישיים

2.

פרטים האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי ו/או המידע הרגיש (להלן: "המידע האישי") אשר החברה תקבל מהמבקרים ומהלקוחות ישמשו אך ורק למטרות המפורטות בתקנון זה לרבות לצורך משלוח המוצרים לכתובת המבוקשת ללא כל טעויות ו/או תקלות שונות אשר עשויים למנוע מהלקוחות לקבל את הפריטים שהוזמנו על ידם ו/או לצורך טיוב, הצלבה, מחקר והעשרת נתונים ו/או לצורך גבייה ו/או לצורך מתן שירות ללקוחות. יובהר כי המידע הרלוונטי יועבר לידיעת ו/או שימוש גופים שונים רק לצורך מתן השירות או בהתאם להסכמתם של המבקרים והלקוחות.

3.

לק מן השימושים באתר ו/או רכישה של מוצרים באמצעות האתר מצריכים הליך מילוי פרטים אשר במסגרתו יידרשו המבקרים והלקוחות למסור פרטים אישיים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כגון שמם המלא, כתובת, טלפון, תעודת זהות, פרטי אמצעי תשלום וכתובת הדוא"ל שלהם. על כן, הלקוחות והמבקרים מצהירים בזאת כי המידע האישי אשר יימסר לחברה לצורך ו/או במסגרת מתן השירותים ו/או רכישת המוצרים נעשה מרצונם החופשי ובהסכמתם.

4.

חברה רשאית להשתמש במידע שיימסר על ידי המבקרים והלקוחות לידה ו/או מי מטעמה באתר ו/או בכל דרך אחרת – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר לרבות באמצעות דיוור באמצעים אלקטרוניים והודעות טקסט ו/או למשלוח דבר פרסומת ו/או דיוור ישיר בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב - 1982 (להלן: "חוק הספאם"), ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים ו/או שירותי דיוור ישיר. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל. לצורך ההמחשה, יכול והחברה תעשה שימוש במידע שנאסף באתר על מנת להודיע למבקרים על קידומי מכירות או לשלוח למבקר הצעות למוצרים של החברה על בסיס מוצרים אותם בחר המבקר להוסיף לעגלת הקניות בעת ביקור באתר. מבקר / לקוח רשאי בכל עת לחזור בו מהסכמתו לקבלת דיוור ישיר וזאת באמצעות פנייה לחברה לכתובת דוא"ל הבאה: on@ingsport.co.ilתוך ציון שם מלא של במקר / לקוח, כתובת המייל ומספר הטלפון כפי שנמסרו לחברה על ידו. החברה תפעל להסרת הפרטים של הפונה בתוך 4 (ארבעה) ימי עסקים ממועד קבלת הפנייה.

5.

ליקת כרטיסי האשראי של לקוחות האתר מתבצעת באמצעות חברת הייפ פתרונות תשלום בע"מ המשתמשת כספק סליקה. בעת ביצוע הרכישה, פרטי כרטיס האשראי של ופרטי תעודת הזהות של הלקוח עוברים באופן אוטומטי לספק הסליקה ולחברת כרטיסי האשראי של הלקוח. למען הסר ספק, החברה אינה חשופה לפרטי כרטיס האשראי שהוזנו באתר. החברה רשאית מעת לעת ולפי שיקול דעתה להחליף או להוסיף את ספקית הסליקה של כרטיסי האשראי ותמסור על כך הודעה באמצעות עדכון מדיניות הפרטיות של החברה אשר תחשב עם פרסומה כהודעה כנדרש לכל דבר ועניין. ניתן למצוא את תקנון מדיניות הפרטיות ותנאי שימוש של הייפ פתרונות תשלום בע"מ באמצעות לחיצה על הקישור הבא:
https://hyp.co.il/privacy-policy/

6.

עת לעת יפורסמו באתר החברה קישורים אשר הלחיצה עליהם תוביל את המבקר לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. החברה איננה אחראית כי הקישור לאתרים אלה יעבוד (באופן מלא או רציף) ו/או לתכנים ו/או למידע המופיעים בקישורים אלה. האחריות לקישורים, לתכנים, למידע כמו גם לקיום ולתוכן של מדיניות השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלה היא של בעלי אותם אתרים בלבד. בהתאם, הלחיצה על קישורים אלה נעשית על אחריותם הבלעדית של המבקרים והלקוחות ולא תהיה למבקרים וללקוחות כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה לעניין זה.

7.

כפוף להוראות הדין הרלוונטית, החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע שנאסף על ידה ביחס למבקרים וללקוחות ולגלותו לצדדים שלישיים ו/או להעבירו לבית משפט לצורך עמידה בדרישות החלות על החברה על פי דין ובכלל זה על מנת לאכוף את החוזים שהחברה צד להן; לצורך אכיפת הזכויות של החברה ועל מנת להגיב לטענות של צדדים שלישיים כי במסגרת פעילותה מפרה החברה זכויות של צדדים שלישיים. בנוסף תהא החברה רשאית לעשות שימוש במידע כאמור ולהעבירו לצדדים שלישיים במקרה של הליכים משפטיים או במקרה שיומצא לחברה צו שיפוטי המחייב את החברה לעשות כן. החברה רשאית גם להעביר את המידע של המבקרים והלקוחות לצדדים שלישיים לרבות רשויות אכיפת החוק ככל ולפי שיקול דעתה הבלעדי הדבר דרוש על מנת למנוע נזק פיזי או אובדן כספי קרובים או כדי דיווח על חשד לפעילות בלתי חוקית.

8.

נוסף לאמור בפסקה הקודמת, במסגרת שיתופי פעולה ומיזמים משותפים (לרבות מבצעים) של החברה עם צדדים שלישיים המתקיימים מעת לעת, החברה תהא רשאית להעביר ו/או לשתף במידע שנאסף על ידה ו/או שהגיע לידה צדדים שלישיים וזאת על מנת להציע שירותים ומוצרים של אותם צדדים שלישיים ו/או שירותים ומוצרים שיוצעו במשותף על ידי החברה ואותם צדדים שלישיים. כמו כן, לצורך יצירת קשר עם המבקרים והלקוחות, החברה תהא רשאית להעביר מידע שנאסף על ידה לצדדים שלישיים. החברה גם תהא רשאית לחשוף את המידע ביחס למבקרים וללקוחות, על בסיס צורך לדעת, לרוכשים או שותפים עתידיים למיזוג עם החברה.

9.

חברה תשתדל לתת הודעה למבקרים וללקוחות הודעה מוקדמת טרם מסירת המידע שנאסף על ידה כאמור בפסקה ‎7 למדיניות פרטיות זו. יחד עם זאת, במקרים מסוימים יכול ותהא החברה מחויבת למסור מידע שנאסף על ידה ביחס למבקרים וללקוחות מבלי לתת למבקרים וללקוחות הודעה מוקדמת בדבר מסירת המידע. מקרים אלה מתייחסים, בין היתר, לאיומים שינקטו כנגד החברה צעדים משפטים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע המבקרים / לקוחות באתר או בהתאם לצו שיפוטי. במקרה כזה החברה תפעל על פי הוראות הדין ויכול שהוראה כאמור תחייב כאמור את מסירת המידע ללא מתן הודעה מוקדמת.

10.

חברה מחויבת לשמור על מידע של צדדים שלישיים המוגן בהתאם להוראות כל דין לרבות מכוח הסכמים. בהתאם, תנאי לשימוש באתר הוא התחייבות של המשתמש כי במסגרת השימוש באתר לא יעביר ו/או ימסור לחברה, בעקיפין או במישרין, בשום צורה או דרך (לרבות באמצעות פרסום בפורומים או תגובות, ככל שיהיו קיימים באתר) מידע בבעלות צד שלישי לרבות מידע המוגן מכוח זכויות יוצרים או מידע שנחשב כמידע סודי. פרסום באתר של מידע ופרטים ייעשה על אחריותו של המשתמש. המבקרים והלקוחות נותנים בזאת לחברה זכות שימוש בלתי מוגבלת בזמן לעשות שימוש בפרטים ובמידע שיפורסמו על ידם באתר.

ג.

גאגר המידע וזכויות נושא המידע

11.

כל ויידרש על פי דין, תפעל החברה לשמירת המידע האישי במאגר מידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א - 1981, ותעשה בו שימוש על פי הוראות חוק זה ו/או על פי הוראות כל דין

12.

התאם להוראות סעיף 16 חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), אדם שפרטיו נכללים במסגרת מאגר המידע המנוהל על ידי החברה רשאי לפנות לחברה ולבקש לעיין במידע המצוי בידי החברה אודותיו. ככל והמידע שנאסף על ידי החברה אינו נכון, בהתאם להוראות סעיף 14 לחוק הגנת הפרטיות, רשאי נושא המידע לדרוש תיקון של המידע אודותיו (ביחס לחלק במידע אודותיו שאינו נכון).

13.

נוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית למבקר או ללקוח, בהתבסס על השתייכותם לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר, כי אז זכאים המבקרים והלקוחות על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליהם יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אל המבקר והלקוח בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצע המבקר והלקוח באתר החברה – וכן מידע אותו נדרשת החברה לשמור על פי דין ומידע הדרוש לצורך פעילותה השוטפת, יוסיף להישמר בחברה אך לא ישמש עוד לצורך פניות אל המבקרים והלקוחות.

14.

נייה כאמור בפרק ג זה תעשה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת : on@ingsport.co.il או באמצעות פנייה בדואר רשום (עם אישור מסירה) למשרדי החברה בכתובת: הברזל 34, תל אביב. עדכון או מענה לפי העניין יתבצע בתוך 4 (ארבעה) ימי עסקים ממועד קבלת הפנייה על ידי החברה.

ד.

אבטחת המידע

15.

פרטי הפעולה באתר, לרבות במקרה של רכישה באתר פרטי ההזמנה ופרטי הלקוח, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה לגורמים חיצוניים, למעט לחברה המבצעת את הסליקה בעבור החברה וכן לחברת כרטיסי האשראי של הלקוח, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידו. כמו כן, לצורך אספקה של מוצרים שנרכשים באתר, יועברו לחברת השליחויות הפרטים הבאים של הלקוח: שם ושם משפחה, כתובת למשלוח, פרטי טלפון וכתובת המייל של הלקוח.

16.

אתר הינו אתר מאובטח המבקר בשיטות המקובלות בענף. שרתי האבטחה של האתר נועדו להעניק הגנה למערכות האתר ועל כל שרשרת החיוב ומערך האספקה. מערכת האתר הינה מערכת סגורה ומאובטחת, במידת האפשר. כל פרטי המשתמש באתר שביצע רכישה, לרבות פרטי החיוב, נשמרים במערכת על גבי שרת מאובטח שהגישה אליו מוגבלת למספר מצומצם של אנשים המורשים לכך.

17.

קביל לאמצעים הטכניים, החברה נוקטת באמצעים פיזיים וארגוניים שמטרתם לשמור על שלמות המידע ומניעת הדלפתו.

18.

חברה תשתמש במידע שתקבל מהמבקרים ומלקוחות אך ורק למטרה אשר לשמה נמסרה לה מידע ולא תעביר מידע זה לשום גורם אחר, והכל כמפורט בתקנון זה. בכפוף לסוג כרטיס האשראי בו נעשה שימוש לצורך ביצוע העסקה ולהגדרות שנקבעו על ידי הלקוח ועל ידי חברת כרטיסי האשראי, תהליך הרכישה עשוי לכלול גם ביצוע בדיקה לאימות פרטי כרטיס האשראי שהוזנו על ידי הלקוח אל מול חברות האשראי בזמן אמת, וזאת במטרה לצמצם את האפשרות לשימוש לרעה בכרטיס האשראי.

19.

ל אף האמור בסעיף בפרק ד זה, המבקרים והלקוחות מצהירים כי ידוע להם כי אין ביכולתה של החברה להבטיח שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה ו/או שהאתר ו/או השרתים ו/או הנתונים שנאספו במסגרתו יהיו חסינים בפני פריצה וחדירה ו/או מאובטחים בצורה מוחלטת מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית.

20.

המבקרים והלקוחות מאשרים כי החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, בין ישירים ובין עקיפים, ממוניים ו/או בלתי ממוניים, ככל שיגרמו כאלה כתוצאה מהתקיימותם של אירועים כמפורט בסעיף זה.

ה.

טכנולוגיות בהן נעשה שימוש באתר

21.

עת גלישה באתר החברה תהיה רשאית "לשתול" בעצמה ו/או באמצעות צדדים שלישיים ו/או עבורם, במחשב המבקר והלקוח קבצי טקסט ותוכנה המכונים "עוגיות" (cookies) אשר באמצעותם ניתן לאסוף נתונים אודות אופן השימוש של שלהם באתר. עוגיות כאמור מספקות, בין היתר, מידע אודות האתרים בהם גלש המבקר, התכנים בהם התעניין וצפה, משך זמן הגלישה ועוד. באמצעות כלים אלו מתאפשר לחברה ו/או לצדדים שלישיים הפועלים באתר, להתאים למבקר וללקוח כתבות ו/או פרסומות ו/או כל תוכן או שירות אחר אשר מוצע באתר או באמצעותו.

22.

במידה ומבקר / ולקוח מבקש למחוק את העוגיות או לנטרל את האפשרות לאיסוף עוגיות, עליו לפנות לאתר הבית של החברה המייצרת את הדפדפן - כגון אקספלורר או כרום או אחר, ולפעול לפי ההנחיות המפורטות שם.

23.

ובהר בזאת כי מחיקת העוגיות או נטרול האפשרות לאיסוף עוגיות עשויה להשפיע על אופן שימוש המבקר / והלקוח באתר כך שיתכן שלאחר מחיקת העוגיות לא יהיה בידי המבקר / הלקוח אפשרות לקבל שירותים מסוימים אשר מוצעים באתר ו/או באתרים של צדדים שלישיים אליהם מפנה האתר / אתרים אחרים.

24.

גלישת מבקר / לקוח ושימושו באתר מעיד על הסכמו להתקנתן של העוגיות במחשבו ולשימושה של החברה ו/או צדדים שלישיים במידע אשר ייאסף באמצעות העוגיות.

25.

בנוסף ל"עוגיות" נעשה שימוש באתר גם במשוואת רשת "web beacons", פיקסלים ומערכות מידע נוספות על ידי צדדים שלישיים ועל ידי מי שהוסמך לכך על ידן. מערכות אלה משמשות, בין היתר, לביצוע התאמה אישית של פרסומות למבקר / וללקוח. לצורך כך, אוספות החברות המפעילות את השירותים האמורים מידע מהמבקר / לקוח – בין היתר – ביחס להיקף השימוש באתר, תדירות השימוש ופרטים נוספים. השימוש שעושות החברות המפעילות את השירותים האמורים במידע שנאסף על ידן כפוף למדיניות הפרטיות שלהן. התאמת פרסומות מתבצעת על ידי חברת Taboola. לעיון במדיניות הפרטיות יש ללחוץ על הקישור הבא:
https://www.taboola.com/policies/privacy-policy
וכן חברת Outbrain. לעיון במדיניות הפרטיות יש ללחוץ על הקישור הבא:
https://www.outbrain.com/privacy/ האתר שימוש בשירותים של חברת:Google (המפעילה את שירות Google Analytics). לעיון במדיניות הפרטיות של חברת Google , יש ללחוץ על הקישור הבא https://policies.google.com/privacy?hl=iw.

26.

בעמוד הכניסה לאתר מותקן פופ-אפ "עוגיות" שמטרתו להודיע למבקרים באתר כי האתר עושה שימוש ב"עוגיות" כמפורט במדיניות פרטיות זו וכי לחיצה על הכפתור "אישור" פירושה הסכמה מצד המבקר כי הוא מודע לאמור. כאשר המבקר לוחץ על "אישור", מתבצע תיעוד של פרטי הכניסה (login) הכולל את כתובת ה-IP של המבקר. החברה לא תעשה שימוש במידע כאמור למעט במקרה בו יתעורר הצורך לברר האם המבקר באתר נתן את הסכמתו לתוכן של הפופ-אפ. השירות ניתן על ידי חברת ;pandectes לעיון במדיניות הפרטיות של החברה, יש ללחץ על הקישור הבא: https://pandectes.io/privacy-policy/

27.

כאמור, החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המבקרים והלקוחות בכל דרך אחרת. עם זאת, אין טכנולוגיה אשר יכולה להבטיח אבטחה מושלמת של מחשבי החברה ו/או מאגר המידע מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע של מבקרים ו/או לקוחות.

28.

על כן, המשתמש והלקוח מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין. כאמצעי אבטחה שנועד לצמצם את הפגיעה האפשרית בפרטיות המבקרים / לקוחות וחשיפת מידע אישי שלהם, החברה ממליצה למבקר / ללקוח לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותם באינטרנט. לדוגמא, לשנות את הסיסמאות לעיתים קרובות, לוודא שהגלישה באינטרנט מתבצעת באמצעות דפדפן מאובטח וללמוד יותר על גלישה בטוחה באינטרנט.

ו.

מדיה חברתית

29.

לפי שיקול דעתה של החברה מעת לעת יכול ותפרסם החברה מידע ביחס לחברה ולמוצריה (או חומר שיווקי אחר) במדיות חברתיות (דוגמת פייסבוק, אינסטגרם או טוויטר).

30.

חברה איננה אחראית כי החשבונות של החברה במדיות החברתיות יעבדו ו/או יעבדו באופן רציף ו/או שלא תתבצע חדירה ו/או פריצה לחשבונות החברה במדיות החברתיות לרבות כזו שתוביל לשימוש אסור במידע של מבקרים ו/או לקוחות. בנוסף, השימוש ברשתות החברתיות כפוף למדיניות השימוש ומדיניות הפרטיות של החברות המפעילות את הרשתות החברתיות.

31.

בחשבון של החברה ברשתות החברתיות עשויים להיות משולבים פרסומות המתואמות אישית למשתמשים ברשתות אלה על בסיס כלי איסוף מידע המופעלים על ידי הגופים המפעילים את המדיות החברתיות בהתאם למדיניות השימוש ומדיניות הפרטיות של חברות אלה בהם מומלץ לעיין כמפורט להלן: פייסבוק:
https://www.facebook.com/privacy/policy/
אינסטגרם:
https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect

32.

מקרה בו בחר המבקר ליצור עם החברה קשר באמצעות חשבון המופעל על ידי החברה במדיה חברתית, החברה עשויה לשמור מידע שונה אותו בחר המבקר לשתף עם החברה (דוגמת שם ושם משפחה, אימייל טלפון וכו'). המבקר נותן את הסכמתו כי החברה תעשה שימוש במידע כאמור לצורך שליחת דואר פרסומי ולעניין זה יחולו ההוראות המפורטות בסעיף 4 לתקנון זה (שליחת דואר פרסומי); וכן לכלול את המידע כאמור במסגרת מאגרי המידע, ככל ומדובר במידע אישי.

33.

בנוסף, המדיות החברתיות מפעילות כלים שונים (דוגמת לחצן 'לייק' או "שתף"). לחיצה על כלים אלה תאפשר לחברה לאסוף מידע ביחס להעדפותיו של המבקר. בכפוף למדיניות השימוש והפרטיות של החברות המפעילות את המדיות החברתיות, החברה עשויה לקבל מידע נוסף שנאסף על ידי גופים אלה. מידע כאמור ישמש את החברה לשיפור חווית המבקר בחשבונות החברה במדיה החברתית והספקת תוכן ומוצרים מותאמים אישית למבקר.

ז.

שינויים במדיניות הפרטיות

34.

חברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון. לדוגמה, כתוצאה משינוי בהוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו מכוחו או בהתאם להחלטת החברה. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר החברה. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמת המבקר והלקוח למדיניות המתוקנת. אם הלקוח והמבקר אינם מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליהם לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

תאריך עדכון אחרון: 13.04.2023.

* * *