תנאי שימוש

1.

כללי

1.1

אתר חברת אי.אן.ג'י ספורט טריידינג בע"מ, ח.פ 514672419 (להלן: "האתר") מספק מידע בנוגע למוצרי ספורט לרבות ביגוד והנעלה המיובאים על ידי החברה ("המוצרים"). בנוסף, מציע האתר אפשרות לרכישה של המוצרים.

1.2

השימוש באתר, לרבות השירותים המוצעים בו (להלן: "השימוש"), כפופים ומותנים בהסכמת המבקר לתנאי שימוש אלה לרבות, למדיניות הפרטיות (המפורסמת בנפרד באתר). האחריות המלאה להכרת התנאים המפורטים בתנאי השימוש וקיומם, חלה בכל עת על המבקר / הלקוח בלבד. כל שימוש במי מהשירותים המוצעים באתר וכן כל כניסה אל האתר, מעידים על הסכמת המבקר / הלקוח לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות.

1.3

השימוש באתר נועד לצרכים פרטיים בלבד ולא לצרכים מסחריים. בהתאם, המבקר / הלקוח מתחייבים כי לא יעשו שימוש באתר לרבות רכישה של מוצרים לצורך מכירה חוזרת של המוצרים ו/או למטרות סיטונאיות. ככל ואתה סוחר ו/או עוסק אינך רשאי לגלוש באתר / לבצע רכישות סיטונאיות באתר.

1.4

המבקר / הלקוח מתחייבים כי בעצם השימוש באתר הם מתחייבים למלא אחר כל הוראות דין החלות ואשר יחולו על השימוש והגלישה באתר לרבות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

1.5

האמור בתנאי שימוש אלה בדבר רכישת מוצרים באמצעות האינטרנט, יחול בשינוים המתחייבים, גם על רכישה במסגרת חנויות החברה.

1.6

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.

1.7

בתנאי שימוש אלה יפורשו המונחים הבאים כמפורט להלן:

"אתר האינטרנט":

אתר האינטרנט שכתובתו: www.ingsport.co.il.

"הזמנה מאושרת":

הזמנה שהתקיימו ביחס אליה מלוא התנאים המפורטים בסעיף ‎3.2 של תנאי שימוש אלה.

"החברה":

אי.אן.ג'י ספורט טריידינג בע"מ, ח.פ 514672419;

"חברות כרטיסי האשראי":

מאסטרקארד, ויזה, אמריקן אקספרס ודיינרס; וכן אפליקציית התשלומים paypal;

"חוק כרטיסי חיוב":

חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986;

"חוק הגנת הצרכן":

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981;

"חוק המכר":

חוק המכר, התשכ"ח - 1968;

"ימי עסקים":

ימים א - ה (לא כולל ימי שישי, ימי שבתון, חגים וערבי חג ו/או ימים בהם לא מתקיימת פעילות על ידי הבנקים בישראל).

"כוח עליון":

כהגדרתו בפסיקה, לרבות אירוע של שביתה, השבתה, מלחמה, מצב חירום וכן נסיבות אחרות שביחס אליהן אין לחברה שליטה.

"לקוח":

מי שרכש מוצרים באמצעות ביצוע של הזמנה מאושרת;

"מוצר":

כל מוצר, סחורה ו/או שירות אשר בחרה או תבחר בעתיד החברה להציע לציבור המבקרים באתר, בתמורה ו/או שלא בתמורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה;

"מדיניות הפרטיות":

מדיניות הפרטיות של החברה, כפי שתחול מעת לעת, אשר מתפרסמת באתר האינטרנט;

"מידע":

כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר וכן מידע המופיע בכל מדיה קיימת לרבות בקשר עם המוצרים, ובכלל זה במלל, תמונות, ציורים, אלמנטים גראפיים, רישומים לרבות העיצוב של כל אלה;

"מבקר":

כל אדם ו/או גורם מכל מין וסוג, אשר נכנס לאתר.

2.מוצרים ומחירים
2.1

החברה אינה מתחייבת כי המוצרים המופיעים באתר (כולם או חלקם) יהיו זמינים לרכישה. הזמינות של המוצרים תלויה, בין היתר, באספקה של המוצרים אל החברה, במגבלות ייבוא ובשיקולים נוספים. בהתאם, החברה יכולה להוריד או להוסיף מוצרים לפי שיקול דעתה וללא התראה מוקדמת.

2.2

המחירים המתפרסמים באתר עשויים להשתנות לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. בהתאם, החברה רשאית לעדכן מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי את מחירי המוצרים. למען הסר ספק, מחירי המוצרים ייקבעו במעמד ביצוע ההזמנה בפועל על ידי המבקר / לקוח.

2.3

החברה אינה מתחייבת כי מחירי המוצרים המתפרסמים באתר יהיו זהים למחירים בהם מוכרת החברה את המוצרים לחנויות ולמפיצים. בנוסף, החברה עשויה מעת לעת להציע מבצעים ייעודיים דומים או שונים באתר ו/או בחנויות החברה. מובהר כי ככל ומדובר יהיה במבצעים שונים, לא ניתן יהיה לממש את המבצעים החלים באתר בחנויות ולהפך. בנוסף, החברה רשאית מעת לעת ולפי שיקול דעתה לקבוע כי לא ניתן יהיה להשתמש בכרטיסי המועדון השונים על מנת לקבל הנחה במחיר המוצרים. לחילופין, רשאית החברה לקבוע כי שימוש בכרטיסי מועדון יהיה מוגבל למוצרים מסוימים ו/או למבצעים מסוימים ו/או לתנאים שיקבעו על ידי החברה לפי שיקול דעתה.

2.4

החברה אינה ולא תהיה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן המוצג באתר. התוכן הכלול באתר מוצג למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר. בהתאם, כל הסתמכות של המבקר או הלקוח על התכנים והפרסומים המפורסמים באתר נעשית לפי שיקול דעתו של המבקר ובאחריותו הבלעדית ואין בה בכדי להטיל אחריות מכל סוג שהיא על החברה ו/או על מי מטעמה.

2.5

על כל מבקר / לקוח באתר האחריות הבלעדית לבצע, טרם פעולת רכישה באתר, את כל הבדיקות הנדרשות ביחס לרכישה ו/או תנאיה לרבות מחירי השוק של המוצרים גודלם סוגם דגמיהם וכיו"ב כמצופה מלקוח סביר ובהתאם מוותר המבקר / הלקוח על כל טענה של הסתמכות.

2.6

אופן הצגת המוצרים באתר יקבע על ידי החברה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

2.7

החברה רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים באתר, להחליפם או להוציאם והכל לפי שיקול דעתה ומבלי שתידרש לתת על כך הודעה מוקדמת.

3. ביצוע הזמנות
3.1

בעת ביצוע רכישה של מוצרים, יידרש המבקר להקליד את הפרטים הבאים: א. ת.ז.; ב. שם פרטי ושם משפחה / שם חברה. ג. מס' טלפון ליצירת קשר; ד. כתובת מלאה לאספקה של המוצרים בישראל. מובהר כי ניתן לבצע איסוף עצמאי של המוצרים אך ורק מחנות החברה בברזל 34, תל-אביב.; ה. דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס האשראי (ניתן לבצע את התשלום בעבור ההזמנה גם באמצעות אפליקציית התשלומים Paypal).

3.2

רכישה של מוצר כפופה להתקיימות במצטבר של התנאים הבאים: א. חברת כרטיסי האשראי אישרה את ביצוע העסקה או התקבל אישור של עסקת הרכישה של המוצרים מאפליקציית התשלומים Paypal. מובהר כי לא ניתן לשלם במזומן בעבור רכישת המוצרים המתבצעת באתר האינטרנט. ב. המוצרים אותם מבקש המבקר לרכוש נמצאים במלאי של החברה. ג. המען שהוקלד על ידי המבקר לאספקה של המוצרים נמצא באזורי השירות של חברת המשלוחים. ד. החברה אישרה את ההזמנה, והנפיקה למבקר אסמכתא בצורה של מספר הזמנה ייחודי. חובה על המבקר לשמור את האסמכתא כראיה לביצוע ההזמנה. (בהתקיים מלוא התנאים המפורטים בסעיף ‎3.2 תחשב ההזמנה כ: "הזמנה מאושרת").

3.3

תנאי לאספקה של המוצרים על ידי החברה היא מסירה אישית של המוצרים ללקוח שפרטיו הוקלדו בעת ביצוע ההזמנה (למעט בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף 6.1ד לתנאי שימוש אלה) והצגה של תעודה מזהה.

3.4

הרכישה של מוצר הינה עד לגמר המלאי. בהתאם, במקרה בו יתברר לחברה כי מוצר הנכלל בהזמנה מאושרת אזל מהמלאי במועד שנועד לאספקתו ללקוח, אזי החברה תודיע ללקוח (טלפונית או לכתובת האימייל שהוזנה במעמד ביצוע הרכישה) על אי קיומו של המוצר במלאי ו/או על כל מניעה אחרת לאספקתו/מכירתו. הודעה כאמור תמסור בתוך שלושה (3) ימי עסקים ממועד ביצוע הרכישה באתר האינטרנט. הודעה כאמור תכלול מתן אפשרות ללקוח לבטל את המכירה או לחלופין לרכוש מוצר חלופי אחר בתוספת תשלום או זיכוי (בהתאם למחיר של המוצר החליפי). במקרה כאמור בסעיף זה, תזכה החברה את הלקוח בסכום הרכישה בפועל (לפי העניין) בהתאם להוראות כל דין. מובהר כי אין באמור כדי להוות התחייבות מצד החברה להציע מוצר אחר ו/או לעניין סוג, טיב או המחיר של המוצר החליפי.

3.5

הקלדת פרטים כוזבים בעת ביצוע ההזמנה מהווה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין הנזקים שעלולים להיגרם לאתר, לחברה ו/או למי מטעמה. בהתאם, מתחייב המבקר / הלקוח לשפות את החברה בגין הנזקים וההפסדים שייגרמו לה בהתקיים הנסיבות המפורטות בסעיף זה.

3.6

במידה ותחול טעות על ידי החברה בהקלדה, בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר, בכל חומר מודפס אחר ו/או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית החברה, אך לא חייבת, שלא לאשר את ההזמנה ו/או לבטל את ההזמנה המאושרת. כמו כן, לחברה תעמוד זכות לבטל עסקה מאושרת גם במקרה בו המבקר / הלקוח הפר מי מהתחייבויותיו ו/או במקרה בו מסר המבקר / הלקוח פרטים לא נכונים ו/או לא שלמים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים כמו גם במקרה של העדר אישור העסקה ע"י חברת האשראי. במקרים אלה, תהא החברה רשאית לחייב את המבקר / הלקוח בהוצאות שנגרמו לה.

4.

רכישה מאובטחת

4.1

פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההזמנה ופרטי הלקוח, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים למעט כמפורט בתנאי שימוש אלה ובמדיניות הפרטיות.

4.2

סליקת כרטיסי האשראי של לקוחות האתר מתבצעת באמצעות חברת הייפ פתרונות תשלום בע"מ המשתמשת כספק סליקה. בעת ביצוע הרכישה, פרטי כרטיס האשראי של ופרטי תעודת הזהות של הלקוח עוברים באופן אוטומטי לספק הסליקה ולחברת כרטיסי האשראי של הלקוח. פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים. בנוסף, יועברו הפרטים הרלוונטיים (ללא פרטי כרטיס האשראי) לחברת השליחויות וזאת לצורך הספקת ההזמנה.

4.3

האתר הינו אתר מאובטח המבקר בשיטות המקובלות בענף. שרתי האבטחה של האתר נועדו להעניק הגנה למערכות האתר ועל כל שרשרת החיוב ומערך האספקה. מערכת האתר הינה מערכת סגורה ומאובטחת, במידת האפשר. כל פרטי הלקוח, לרבות פרטי החיוב (ללא מספר כרטיס האשראי), נשמרים במערכת על גבי שרת מאובטח שהגישה אליו מוגבלת למספר מצומצם של אנשים המורשים לכך.

4.4

החברה תשתמש במידע שתקבל מהמבקרים ומהלקוחות אך ורק למטרה אשר לשמה נמסרה לה מידע ותעביר את המידע לצדדים שלישיים אך ורק כאמור בתנאי שימוש אלה ובמדיניות הפרטיות. כאמצעי הגנה נוסף בכל קניה מתבצעת בדיקה לאימות פרטי כרטיס האשראי שהוזנו על ידי הלקוח אל ממול חברות האשראי בזמן אמת, במטרה לצמצם את האפשרות לשימוש לרעה בכרטיס האשראי.

4.5

על אף האמור בסעיף ‎4 זה, המבקר והלקוח מצהירים כי ידוע להם כי אין ביכולתה של החברה להבטיח שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה ו/או שהאתר ו/או השרתים ו/או הנתונים שנאספו במסגרתו יהיו חסינים בפני פריצה וחדירה ו/או מאובטחים בצורה מוחלטת מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית. הלקוחות והמבקרים מאשרים כי החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, בין ישירים ובין עקיפים, ממוניים ו/או בלתי ממוניים, ככל שיגרמו כאלה כתוצאה מהתקיימותם של אירועים כמפורט בסעיף זה.

5.

תשלום

א

בכפוף לאישור חברת כרטיסי האשראי של ההזמנה, חיוב כרטיס האשראי מתבצע במועד ביצוע ההזמנה.

ב

המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

ג.

החברה רשאית מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי לאפשר ללקוח לפרוס את התשלום בעבור ההזמנה לתשלומים. במקרה כזה, למחיר ההזמנה תתווסף ריבית (בכפוף לשיקול דעת ומדיניות חברת כרטיסי האשראי) אשר תשולם על ידי מבצע ההזמנה. מובהר כי במקרה של הזמנה בתשלומים, החברה תהא רשאית לגבות את דמי המשלוח מהתשלום הראשון.

6.

זמני אספקה, אזורי משלוח ודמי משלוח

6.1

זמני אספקה א. איסוף עצמי של ההזמנה המאושרת (לאחר שהלקוח קיבל הודעה באמצעות אימייל כי ההזמנה מוכנה לאיסוף ) יתאפשר בתיאום מראש מהכתובת: רחוב הברזל 34, תל-אביב בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00. איסוף עצמי פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזקים למוצרים. מובהר כי החברה מתחייבת לשמור את המוצרים המיועדים לאיסוף עצמי למשך תקופה של שבועיים ולאחר מכן תהא רשאית החברה, על פי שיקול דעתה, לבטל את ההזמנה המאושרת שלא נאספה ולחייב את הלקוח בדמי ביטול בסך של 5% (חמש ממאה) ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים (לפי הנמוך מביניהם). ב. בכפוף לעיכובים שאינם תלויים בחברה ולאירועים של כוח עליון: - הזמנה מאושרת תסופק בתוך חמישה (5) ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה ללקוח לכתובת המצוינת בהזמנה המאושרת. - הזמנה מאושרת לאזורים הגיאוגרפים הבאים תתבצע עד עשרה (10) ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה ללקוח וזאת לכתובת המצוינת בהזמנה המאושרת: אזור יהודה ושומרון, רמת הגולן ואילת . החברה שומרת את הזכות לעדכן את הרשימה מעת לעת לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת באמצעות עדכון האתר / תנאי השימוש. ג. ימי אספקה של המוצרים הם ימים א - ה (לא כולל חגים, ערבי חג וימי שבתון) בתאום מראש עם הלקוח אשר יתבצע על ידי החברה בהתאם לפרטים המופיעים בהזמנה המאושרת. ד. המשלוח יימסר ללקוח לכתובת המצוינת בהזמנה המאושרת בלבד, כנגד הצגה של תעודה מזהה. לחילופין, רשאי הלקוח להודיע לחברת השליחויות כי הוא מאשר להשאיר את המוצרים מחוץ לדלת ביתו של המבקר או אצל שכן. במקרה כזה, האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת המוצרים ליד דלת ביתו של הלקוח או אצל השכן, תהא על הלקוח אשר מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה כנגד החברה ו/או חברת השליחויות ו/או מי מטעמן לרבות בגין גניבה, אובדן או נזק למוצרים. ה. במקרה בו הלקוח שפרטיו הוזנו בהזמנה המאושרת לא יהיה נוכח במועד שתואם להספקה (ולא נבחרה על ידי הלקוח האופציה להשארת המוצרים ליד דלת הבית או אצל השכן), יוחזרו המוצרים אל חברת השליחויות ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח וזאת באמצעות יצירת קשר עם חברת השליחויות באמצעות כניסה לאתר ומילוי הפרטים באמצעות הקישור הבא: https://crm.tapuzdelivery.co.il/Baldar/deliverystatus.aspx. במקרה כזה, יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים בסכום דומה לדמי המשלוח בהן חויב הלקוח בעבור ההזמנה הראשונה (שלא סופקה). ו. במקרה של אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או אירועים של כוח עליון, תמסור החברה הודעה ללקוח בו תעדכן אותו מה הצפי המעודכן להספקת ההזמנה המאושרת. ז. מובהר כי אי עמידה במועדי ההספקה של המוצרים על ידי החברה, לא יפטור את הלקוח מתשלום בעבור ההזמנה המאושרת. ח. החברה לא תהא אחראית לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים הקשורים באי הספקה במועד של ההזמנה ו/או מאיחור בהספקת המוצרים.

6.2

אזורי משלוח א. בעת ביצוע ההזמנה, יתבקש המבקר לבחור את אזור החלוקה בהתאם לאזורי החלוקה המפורטים באתר. ב. הספקת מוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור ההספקה, וכל עוד אין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור. ג. במקרה בו הכתובת למשלוח שהוזנה על ידי המבקר אינה באזורי המשלוח, החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאשר את ההזמנה ולא לבצע את האספקה של המוצרים. ד. לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי החלוקה וזאת ללא הודעה מוקדמת. תוקף השינוי באזורי החלוקה יהיה מיידי עם פרסום העדכון באתר / במדיניות השימוש.

6.3

דמי משלוח א. למחירי המוצרים המפורטים באתר יתווספו דמי משלוח. דמי המשלוח יקבעו על ידי החברה ולפי שיקול דעתה. החברה רשאית לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת וללא הודעה מוקדמת. נכון לשנת 2024 דמי המשלוח עומדים על 30 ש"ח כולל מע"מ, לאיזורי החלוקה המפורטים.תוקף השינוי יהיה מיידי עם פרסום העדכון באתר האינטרנט / בתנאי השימוש. ב. החברה תהא רשאית לגבות תוספת על דמי המשלוח הרגילים אותן גובה החברה על אספקה של מוצרים במקרה בו האספקה של המוצרים נעשית לאזורי החלוקה הבאים: יהודה ושומרון, רמת הגולן ואילת . החברה רשאית לעדכן מעת לעת את רשימה זו לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת באמצעות עדכון האתר / תנאי השימוש. ג. החברה רשאית לקבוע מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי כי בעבור רכישה של מוצרים מעל לסכום מסוים תינתן הנחה בדמי המשלוח או שהמשלוח יהיה ללא דמי משלוח. החברה רשאית לעדכן את שיעור ההנחה / הסכום שמעליו תתבצע אספקה של ההזמנה ללא תמורה / ההנחה ללא מתן הודעה מוקדמת. הודעה כאמור תפורסם באתר / בתנאי השימוש.

7.שינויים בהזמנה
7.1

במקרה בו הלקוח יפנה לחברה לצורך ביצוע שינויים בהזמנה, תעשה החברה מאמץ סביר לעדכן את ההזמנה המאושרת והכל בכפוף למועד בו הוגשה הבקשה לאילוצים לוגיסטיים, תפעולים ואחרים.

7.2

באחריות הלקוח לוודא כי יצר קשר עם החברה והעביר בקשה מסודרת לשינוי בהזמנה המאושרת בצירוף האסמכתא עם מספר ההזמנה הייחודי. הפנייה תעשה בכתב לכתובת המייל: cs@ingsport.c; ולאחר שליחת המייל באחריות הלקוח ליצור קשר טלפוני עם החברה באמצעות טלפון: 03-7295000.

7.3

במקרה בו ההזמנה המאושרת כרוכה בתוספת מוצרים ו/או מחיר, תנאי לאישור ההזמנה המאושרת יהיה קבלת אישור של חברת כרטיסי האשראי. בכל מקרה בו לא תאשר חברת כרטיסי האשראי את השינוי בהזמנה המאושרת, תספק החברה את ההזמנה המאושרת כלשונה בהתאם למחיר המפורט בהזמנה המאושרת.

7.4

למען הסר ספק, בכל מקרה בו לא הספיקה החברה לערוך את השינוי מכל סיבה שהיא, תספק החברה את ההזמנה המאושרת כלשונה בהתאם למחיר המפורט בהזמנה המאושרת.

7.5

בכל מקרה מובהר כי במקרה בו הועברה הזמנה המאושרת לחברת השליחויות או במקרה בו ההזמנה המאושרת יצאה ממחסני החברה לא ניתן יהיה לערוך שינוי בהזמנה המאושרת.

8.

בדיקת מוצרים, החזרת מוצרים וביטול הזמנה

8.1

על הלקוח מוטלת החובה לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה המאושרת והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.

8.2

ה החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות הדין הישראלי ובכלל זה, הוראות חוק הגנת הצרכן, הוראות חוק המכר, הוראות חוק כרטיסי חיוב, וכן בכפוף למדיניות החברה, כפי שתקבע מעת לעת.

ביטול עסקה (נעליים)

8.3

הלקוח יהיה רשאי לבטל הזמנה מאושרת (שסכומה מעל ל-50 ש"ח) בהתאם לחלופה הרלוונטית כדלקמן: א. במקרה בו הרכישה בוצעה באתר האינטרנט, בתוך (14) ארבעה עשר יום ממועד קבלת המוצר(ים), וזאת בכפוף להתקיימותם של התנאים הבאים במצטבר: לא הוסרה תווית המחיר מהמוצר(ים); לא נעשה במוצר(ים) כל שימוש (הנעליים לא ננעלו) / המוצר(ים) לא נפגמו; הנעליים הוחזרו באריזתם המקורית; ובלבד שהוצגה על ידי הלקוח החשבונית המעידה על עצם ביצוע ההזמנה המאושרת (או סרט קופה או פתק החלפה המעיד על עצם ביצוע העסקה עם העוסק ומועד ביצועה), מועד ביצוע ההזמנה המאושרת, הסכום ששולם ואמצעי התשלום. ב. במקרה בו הרכישה התבצעה באחת מחנויות החברה, הביטול יעשה מיום הרכישה ועד תום שני ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה, וזאת בכפוף להתקיימותם של התנאים הבאים במצטבר: לא הוסרה תווית המחיר מהמוצר(ים); לא נעשה במוצר(ים) כל שימוש / המוצר(ים) לא נפגמו; ובלבד שהוצגה על ידי הלקוח החשבונית המעידה על עצם ביצוע ההזמנה המאושרת (או סרט קופה או פתק החלפה המעיד על עצם ביצוע העסקה עם העוסק ומועד ביצועה), מועד ביצוע הרכישה, הסכום ששולם ואמצעי התשלום. ג. על אף האמור בסעיפים 8.3(א) ו-8.3(ב) במקרה של נעליים אשר נרכשו במבצע סוף עונה יחולו התנאים הבאים: לא ניתן לבטל עסקה של רכישה של נעליים אשר נרכשו במבצע סוף עונה או עודפים. מובהר כי תתאפשר החלפה של נעלים לאור אי התאמה במידת נעלים (בלבד) שנרכשו מבצע סוף עונה בכפוף לתנאים המצטברים הבאים: (א) קיימים נעלים במידה המבוקשת במלאי הקיים באחת מחנויות החברה ; (ב) הנעליים במצב חדש ולא נעשה בהם שימוש. מובהר כי על הלקוח להגיע באופן עצמאי לחנות בו נמצאים הנעלים במידה המבוקשת.

ביטול עסקה (הלבשה תחתונה ובגדי ים)

8.4

בתוך (14) ארבעה עשר יום ממועד קבלת המוצר(ים), וזאת בכפוף להתקיימותם של התנאים הבאים במצטבר: לא נעשה שימוש במוצרים (והם לא נלבשו); אריזתם לא נפתחה ו/או לא הוסרה מהמוצרים תווית המוצר; ובלבד שהוצגה החשבונית המעידה על עצם ביצוע ההזמנה המאושרת (או סרט קופה או פתק החלפה המעיד על עצם ביצוע העסקה עם העוסק ומועד ביצועה), מועד ביצוע ההזמנה המאושרת, הסכום ששולם ואמצעי התשלום.

הוראות כלליות החלות ביחס לביטול כלל המוצרים שנרכשו מהחברה

8.5

במקרה בו ביטול העסקה נעשה על ידי אזרח ותיק או אדם עם מוגבלות, ביטול העסקה יעשה בתוך פרק הזמן הקבוע בחוק ובכפוף להתקיימות התנאים הדרושים לכך.

8.6

במקרה בו המוצר שנרכש באתר הגיע ללקוח פגום, יכול הלקוח לבטל את העסקה בתוך ארבעה (14) עשר ימים ממועד קבלתו.

8.7

לא ניתן לבטל עסקה אשר שולמה באמצעות תווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען.

8.8

במידה והביטול של ההזמנה על ידי הלקוח אינו עקב פגם או אי התאמה, תגבה החברה מהלקוח דמי ביטול בשיעור של 5% (חמש ממאה) ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מבניהם, וכן כל תשלום שנגבה מהחברה ע"י חברת האשראי בגין סליקת כרטיס האשראי של הלקוח. כמו כן, במקרה שביטול ההזמנה נעשה לאחר שההזמנה כבר סופקה באמצעות משלוח, תהא רשאית החברה לגבות מהלקוח את דמי המשלוח החלים לפי העניין (ככל שאלו טרם נגבו).

8.9

הודעת ביטול תעשה בכתב, בתוך פרק הזמן האמור בתנאי שימוש אלה, באחת מהדרכים המפורטות בסעיף זה: - לכתובת האימייל הבאה: support@ingsport.co.il. - באמצעות יצירת קשר טלפוני עם שירות הלקוחות של החברה בטלפון: 03-7295003 או באמצעות שליחת הודעת WhatsApp למספר: 052-552-0247. - באמצעות טופס ביטול עסקה בעמוד "ההזמנות שלי" באתר. על הלקוח מוטלת החובה לשמור עותק מפנייתו לחברה לביטול העסקה.

8.10

החזר כספי בעבור עסקה שבוצעה באתר יבוצע לאחר קבלת המוצרים בחזרה לידי החברה כאשר ההחזר הכספי בפועל יבוצע בהתאם למדיניות חברת כרטיסי האשראי. במקרה בו העסקה בוצעה במזומן באחת מחנויות החברה, אזי ההחזר הכספי יבוצע במזומן או במועד ההחזרה.

זיכוי בשל החזרת המוצרים

9.

ככל וחלף פרק הזמן האמור לביטול העסקה כמפורט בתנאי שימוש אלה וכן במקרה בו אין במלאי החברה את המוצר החליפי המבוקש, הלקוח יוכל לקבל זיכוי להחלפת המוצרים, בכפוף להתקיימותם של הבאים במצטבר: (א) המוצרים הוחזרו לחברה (בהתאם לחלופה הרלוונטית כמפורט לעיל); (ב) לא הוסרה תווית המחיר מהמוצר(ים); לא נעשה במוצר(ים) כל שימוש / המוצר(ים) לא נפגמו; (ג) הזיכוי יהיה בגובה ערך הקנייה כמפורט בחשבונית (באחריות הלקוח להציג את החשבונית המעידה על עצם ביצוע ההזמנה המאושרת (או סרט קופה או פתק החלפה המעיד על עצם ביצוע העסקה עם העוסק ומועד ביצועה); (ד) תוקף הזיכוי יהיה לתקופה של עשרים וארבעה חודשים ממועד מסירתו ללקוח; (ה) במקרה בו הלקוח מימש שובר והסכום של המוצר גבוה מסכום השובר, יהיה רשאי הלקוח להוסיף סכום כסף בעת מימוש השובר. במקרה בו מימש הלקוח מוצר במחיר הנמוך מהסכום הנקוב בשובר וההפרש לא עלה על 5% מהסכום הנקוב בשובר או 100 ש"ח (לפי הנמוך מבניהם), יהיה הלקוח זכאי לקבל את העודף במזומן; (ו) מימוש השובר מותנה בהצגתו הפיזית (לא צילום ולא סריקה).

10.

אחריות למוצרים

10.1. תקופת האחריות למוצרים היא כדלקמן: מוצרים שנרכשו באתר - על נעלים - תקפת אחריות של 120 (מאה ועשרים) יום ממועד הספקת המוצר ללקוח. - על ביגוד (כולל הלבשה תחתונה) - תקופת אחריות של שלושים (שלושים) ימים ממועד הספקת המוצר ללקוח. מוצרים שנרכשו בחנויות מניין ימי האחריות יחל להיספר ממועד ביצוע הרכישה בחנות.

10.2

האחריות אינה חלה במקרים הבאים: פגם או נזק הנגרם משימוש סביר במוצר (לרבות נזק למוצרים שנגרם בכביסה), או לאחר תום תקופת אחריות היצרן.

10.3

על מנת לממש את האחריות, נדרש הלקוח להגיע לאחת מחנויות החברה בצירוף תעודת האחריות ומספר ההזמנה הייחודי שהונפק במועד ביצוע ההזמנה / הקבלה בעבור רכישת המוצר באחת מחנויות החברה. לחילופין, יוכל הלקוח להעביר את המוצר לאחת מחנויות החברה באמצעות שליח (על חשבונו של הלקוח). המוצרים אותם מבוקש להחליף יבדקו על ידי החברה על מנת לוודא כי הנזק / פגם הנטען נובע משימוש סביר ולא נגרם, בין היתר, כתוצאה מכביסה.

10.4

החברה תודיע ללקוח באמצעות הודעה לדואר האלקטרוני בהחלטה האם היא מסכימה או לחילופין מסרבת לבקשתו של הלקוח לממש את האחריות.

11.

רישום לאתר כחבר מועדון לקוחות וקופונים

11.1

הרישום לאתר כחבר מועדון לקוחות מקנה לנרשמים הנחה בשיעור המשתנה מעת לעת לפי שיקול דעת החברה. ההנחה תינתן ביחס לתווית המחיר של המוצרים באתר ובחנויות בכל קנייה (יחד עם זאת, מובהר כי הרישום לאתר אינו הכרחי לצורך ביצוע הזמנות, במקרה זה ישלם המזמין את המחיר המלא של המוצר. החברה רשאית מעת לעת לקבוע הנחות (ביחס לכל או חלק מהמוצרים בחנויות ו/או באתר) וכן לקבוע מחירים שונים באתר ובחנויות. החברה רשאית בכל עת להפסיק (באופן זמני או קבוע) את מתן ההנחה לחברי מועדון הלקוחות.

11.2

הרישום לאתר מתבצע באמצעות שם משתמש וסיסמה הנבחרים על ידי המבקר החובה לשמור את שם המשתמש והסיסמה מוטלת על המבקר הנרשם לאתר. שם המשתמש בלבד ישמר במאגר החברה ביחד עם נתוני הלקוח שנרשם.

11.3

הרשמה לאתר הינה אישית ולא ניתנת להעברה. חל איסור מוחלט לסחור ו/או להעביר את חשבון המבקר שנוצר בעת הרישום לאתר ("חשבון המבקר") לאדם אחר ו/או להחליף את חשבון המבקר עם אדם אחר ו/או לפתוח מספר שמות משתמש.

11.4

החברה רשאית לאשר או שלא לאשר כל בקשת רישום, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה רשאית לבטל ו/או להשהות ו/או להשעות כל חשבון מבקר / לקוח, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

11.5

מבקר / לקוח אשר חשבונו בוטל ו/או הושהה ו/או הושעה אינו רשאי לפתוח חשבון מבקר / לקוח חדש.

11.6

המבקר מתחייב/ת לעדכן את המידע שבחשבון המבקר / לקוח שלו בכל מקרה של שינוי בו.

11.7

המבקר /לקוח אחראי לשמירת חשאיות שם חשבון המבקר, הסיסמה, והגישה אל המחשב בבעלותו. המבקר / לקוח אחראי לכל הפעולות שייעשו תוך שימוש בשם המבקר / לקוח שלו ובסיסמה שלו, וזאת מבלי לגרוע מהתחייבותו לשמירת החשאיות כמפורט לעיל.

11.8

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המבקר / לקוח מתחייב לעדכן באופן מיידי ובכתב את האתר על כל שימוש בלתי מורשה ו/או הפרת תנאי השימוש ו/או פרצת אבטחה, ולוודא כי הודעתו התקבלה בפועל אצל נציגי האתר.

11.9

11.9. במסגרת הרישום כחבר מועדון, החברה רשאית מעת לעת ולפי שיקול דעתה, להעניק קופון הנחה חד פעמי. הקופון יהיה תקף לתקופה של 6 חודשים ממועד הנפקתו למימוש באתר בלבד. הקופון יחול גם על כפל מבצעים (לא כולל הנחות ומבצעי סוף עונה). החברה רשאית לשנות את שיעור ההנחה שיינתן על ידי הקופון או את משך התקופה למימושו של הקופון לפי שיקול דעתה הבלעדי.

12.

קניין רוחני

12.1

המבקר / לקוח מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שהאתר, זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע באתר ובקשר למוצרים לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר מכל מין וסוג במוצרים ובמידע, שייכים לחברה ו/או לצדדים שלישיים, לפי העניין, ולמבקר / לקוח לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע. בהתאם, המבקר / לקוח מתחייב שלא להעתיק ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להעביר את המידע המפורט באתר לצדדים שלישיים ו/או לעשות כל שימוש אחר במידע ו/או באתר, למעט למטרה הספציפית המפורטת בתנאי שימוש אלה.

12.2

השם "ING", הלוגו ושם הדומיין של האתר, המוניטין הם קניינה המלא של החברה ובבעלותה המלאה והבלעדית, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או בעלות ו/או זכות אחרת כלשהי בהם.

12.3

חלקים שונים מהמידע ומהתמונות באתר, מוצגים באתר בהתאם להסכמות בין החברה לבין צדדים שלישיים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או את התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב ובהתאם לתנאי השימוש או ההרשאה של החברה.

13.

הסכמה לקבלת דיוור

13.1

מסירת פרטים על ידי המבקר / הלקוח (לרבות באמצעות הסכמה לקבלת מידע על מוצרים ומבצעים, רכישת מוצרים ורישום למועדון הלקוחות) מהווה הסכמה מפורשת מצדם לקבל דיוור אשר עשוי לכלול דברי פרסומות הצעות ביחס למוצרים ושירותים אחרים המוצעים או שיוצעו על ידי החברה ועל ידי צדדים שלישיים וכו' והכל כמשמעותם בהוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008. מסירת מידע כאמור יכול ותעשה בכל הדרכים המנויות בחוק לרבות, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר ו/או בכל דרך עתידית רלוונטית.

13.2

המבקר / הלקוח רשאי בכל עת לחזור בו מהסכמתו וזאת באמצעות פנייה לחברה לכתובת דוא"ל הבאה: cs@ingsport.co.il וציון שם מלא של המבקר / לקוח, וכתובת המייל ומספר הטלפון כפי שנמסרו על ידו לחברה.

14.

אחריות מוגבלת

14.1

המבקר / הלקוח מצהיר ומאשר, כי ידוע לו כי החברה אינה אחראית בשום צורה ואופן לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר במידע ובמוצרים המוצעים בו וכי האחריות הבלעדית לשימוש כאמור תהיה על המבקר / הלקוח.

14.2

תמונות של המוצרים וכן כל מידע אחר המתפרסם באתר מוצג לצורך ההמחשה בלבד ולא תהיה למבקר / ללקוח כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם מידע לרבות תמונות המפורסמות באתר, לרבות בגין הבדלים בגודל המוצר, במראה וכו' בין התמונות לבין המוצרים שיסופקו בפועל על ידי החברה.

14.3

המבקר / הלקוח מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שלמרות שהחברה פועלת על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, הרי שייתכנו ליקויים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים במידע ו/או בדרך העברתו ו/או שיבושים, והכל, בין היתר, עקב תקלות טכניות, טעויות אנוש ו/או בגין צדדים שלישיים ו/או מכל טעם אחר. מובהר בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם למבקר / ללקוח כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור היעדר האחריות מתייחסת, בין היתר, גם למידע הבא: מחירים, מחירונים, כתבות, מודעות וכו'. המבקר / לקוח מאשר כי החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק ישיר או עקיף מכל סוג שהוא בגין האמור.

14.4

החברה אינה מתחייבת, כי השימוש במידע ו/או באתר ייעשה ללא הפרעה, טעויות, נזקים, קלקולים או תקלות.

14.5

המוצרים מוצעים למבקר / ללקוחו כמו שהם, והמבקר / הלקוח לא יעלה כל טענה בנוגע להתאמתם לצרכיו.

14.6

החברה תהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה למבקר / ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

14.7

המבקר / לקוח מסכים כי החברה תכלול פרסום באתר, לרבות באמצעות פרסום "באנרים" ו/או כתבות פרסומיות ו/או כל שימוש אחר שהחברה תמצא לנכון כגון: pop up; pop under, פרסום קולי; וידאו וכו'.

14.8

החברה לא תהא אחראית לכל נזק (ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר) עקב שימוש באתר ו/או אי זמינות של האתר (באופן זמני או קבוע) ו/או מכל סיבה אחרת לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה אחרים.

14.9

השימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המבקר / הלקוח. החברה, לרבות מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל נזק ישיר או עקיף ומכל סוג שהוא, שייגרם למבקר ו/או ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהוא הנובע ו/או הקשור ל: (א) שימוש באתר, במידע באתר, במוצרים ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת אשר מונעת את השתתפות המבקר / לקוח באתר ו/או כשלים בהעברת המידע, בין אם שנגרמו בזדון על ידי צד שלישי כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי. (ב) הפרה מצד המבקר / לקוח של התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלה ו/או להפרה של הוראות הדין בין אם הפרה כאמור בוצעה בזדון ו/או ברשלנות. (ג) אירוע המהווה כוח עליון, כהגדרתו בתנאי שימוש אלה. (ד) מעשה או מחדל שמקורו בצד שלישי. (ה) כל מקרה אחר של הפרה (במעשה או במחדל) של הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות ו/או הוראות כל דין.

14.10

החברה ומי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מווירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של המבקר / הלקוח או בציוד אחר שלו כאשר הוא נכנס לאתר ו/או מבקר בו ו/או מזמין מוצרים ממנו.

14.11

באחריות המבקר לוודא כי החברה אישרה את ההזמנה וזאת באמצעות קבלת אסמכתא בצורה של מספר ייחודי. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי בכל מקרה שבו הזמנה לא תיקלט במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהלקוח לרכוש מוצרים.

14.12

החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שנעשית באתר ו/או באמצעות האתר על ידי מבקרים / לקוחות או צד ג' שאינם בשליטת החברה.

14.13

ככל אזכור באתר של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו (ככל שיופיעו באתר), מופיע אך ורק כשירות למבקר / ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. הגבלת אחריות ביחס למוצרים

14.14

האחריות למוצרים תהא בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלה ובהתאם להוראות הדין. השימוש במוצרים הוא על אחריותו הבלעדית של הלקוח.

14.15

החברה אינה אחראית לנזק מכל סוג שייגרם למבקר באתר / ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהדברים הבאים, ובהתקיים כל אחד מהם תהא החברה רשאית להודיע על ביטול הרכישה באתר, כולה או מקצתה: א. רכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק ו/או פעולה שתבוצע על ידי צד שלישי כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח באתר וכיוב'. ב. מעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטת החברה, לרבות אך לא רק – מחמת כח עליון. ג. תקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם. ד. אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ואשר התמורה בעבורם שולמה על ידי הלקוח והתקבלה אצל החברה.

15.

פרסומות ומידע מסחרי

15.1

צדדים שלישיים אשר קיבלו את אישור החברה רשאים לפרסם באתר פרסומות ומידע מסחרי מטעמם או מטעם צדדים שלישיים. החברה תהא רשאית מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר פרסומות ו/או תכנים אחרים של צדדים שלישיים.

15.2

הצדדים השלישיים יהיו אחראים באופן בלעדי לכל תוכן שיפרסמו באתר. לחברה ו/או למי מטעמה לא תהיה כל אחריות בנוגע לפרסומים, תוכנם ו/או מהימנותם.

15.3

מובהר כי אין בפרסום באתר של המוצרים ו/או פרסומות ו/או תכנים אחרים בכדי להוות המלצה ו/או עידוד לרכישת המוצרים ו/או לצריכתם.

15.4

החברה איננה אחראית לקישורים המובילים לאתר ו/או לקישורים המצויים באתר ומובילים לאתרים אחרים ו/או לדברים הרשומים בקישורים כנ"ל ו/או באתרים אחרים. התכנים המפורטים באתרים אלה הינה היא באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים.

16.

ממוקד שירות לקוחות

16.1

מוקד שירות הלקוחות של החברה זמין בימים א - ה בין השעות 09:30 - 16:00 בטלפון: 03-7295003 ובכתובת המייל: support@ingsport.co.il. לאחר שעות הפעילות ניתן להשאיר הודעה אצל שרות ההודעות של החברה ונציג החברה יחזור תוך 48 שעות ביום עסקים רגיל.

16.2

מוקד שירות הלקוח ישמח לסייע שאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, ולמידע בדבר השימוש המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים ובכל נושא אחר והכל במטרה להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

17.

כללי

17.1

מובהר בזאת, כי רק האמור בתנאי שימוש אלה יחייב את החברה.

17.2

החברה שומרת על זכותה לשנות את מטרת האתר ו/או להפסיק את פעילות האתר (באופן זמני או מוחלט) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש בדבר ביצוע השינו או הפסקת הפעילות.

17.3

. השימוש באתר למטרות לא חוקיות ו/או למטרות אחרות השונות מאלה שהוצהרו על ידי החברה כמפורט בתנאי שימוש אלה אסור בהחלט. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין להשתמש באתר לצורך פרסומים פוגעניים, משמיצים, מעליבים, שקריים וכן אין לעשות שימוש באתר לצורך ביצוע פרסומים פונוגרפים, מיניים, גזעניים או בלתי חוקיים.

17.4

המבקר / הלקוח מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתנאי השימוש ומסכים להוראות המפורטות בתנאי השימוש, וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

17.5

תנאי שימוש אלה יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המבקר / הלקוח ובין החברה ו/או מי מטעמה.

17.6

בשימוש באתר מצהיר המבקר / הלקוח כי הוא מודע לכך שהאתר פועל ברשת האינטרנט ומטבעו תלוי בגורמים שונים כמו ספקי תקשורת ותשתית, שרתים וכדומה. החברה אינה מתחייבת לזמינות מלאה של האתר ו/או לתקינות פעילות האתר.

17.7

המבקר / הלקוח מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, את עובדיה מנהליה ומי מטעמה בגין כל תביעה, נזק, הפסד ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות) שייגרמו לחברה עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או פגיעה בזכויות החברה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי עקב שימוש מצדו באתר.

17.8

החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליף מוצרים (כולם או חלקם) לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמבקר / ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה. כל החלפה כאמור תהיה בתוקף החל ממועד ביצוע השינוי באתר.

17.9

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש (באופן מלא או חלקי) לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמבקר / ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה. כל שינוי בתנאי השימוש יהיה בתוקף החל ממועד פרסומו באתר

17.10

החברה תהיה רשאית לגבות תשלומים בגין השירותים המוצעים או שיוצעו בעתיד בחינם באתר וזאת לאחר פרסום מוקדם באתר של (שלושה) 3 ימים טרם תחילת הגבייה.

17.11

המבקר / הלקוח מסכים בזאת, כי כל תביעה /ו או דרישה נגד החברה תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד תחילת הפרסום הרלוונטי באתר, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח - 1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.

17.12

האתר נגיש לבעלי מוגבלויות כמתחייב על פי דין. הנגשת האתר נעשית באמצעות תוסף אשר הוכן ונוצר על ידי צד שלישי ובאחריותו. כל מבקר המבקש לעשות שימוש באמצעות תוסף הנגישות, יעשה זאת באמצעות כפתור / לשונית הנגישות כמופיע באתר.

17.13

כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה על פי המפורט לעיל, או הימנעותה של החברה מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה.

17.14

מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות וכל פעולה המתבצעת באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו, אשר ידון בעניין בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

17.15

החברה תהיה רשאית לחסום, באופן זמני או קבוע לפי שיקול דעתה של החברה, את האפשרות של המבקר / לקוח לבקר באתר או לרכוש את המוצרים לרבות במקרה בו לחברה יש חשש כי השימוש באתר על ידי המבקר ו/או הרכישה של המוצרים על ידי הלקוח נעשית בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תנאי שימוש אלה או מכל סיבה סבירה אחרת. החלטה כאמור תהיה בעלת תוקף מידי וללא צורך במתן הודעה ו/או נימוקים על ידי החברה.

17.16

החברה שומרת על זכותה להמחות ולהסב את זכויותיה מכוח תנאי השימוש לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון ומבלי כל חובה מצדה לפרסם את הדבר ההמחאה וההסבה.

המבקר / לקוח מסכים ומאשר כי קרא את כל האמור לעיל וכי עצם כניסתו לאתר מהווה הסכמה לכל האמור לעיל. המבקר / לקוח מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בנוגע לכך
תתאריך עדכון אחרון: 11.05.2023
* * *